درباره جوکول

با آمدن بهار و شروع فصل نشاء برنج در شمال کشور، شالیکاران گیلانی سخت در تکاپوی کاشت نشای برنج در شالیزارهای استان گیلان هستند.

در زبان محلی به برنج سبز، جوکول گفته می شود که نمادیست از سبز بودن و شادابی طبیعت که با بوی وصف ناپذیر خود به شالیزارهای گیلان روح شادابی می بخشد.

با انتخاب نام جوکول جمعی از دوستداران طبیعت برآن شدند که با همکاری و همیاری یکدیگر اقدام به آگاهی رسانی و آموزش هم میهنان عزیز کنند تا با برداشتن گام های عملی برای حفاظت از محیط زیست و طبیعت، آن را برای نسل های آینده حفظ کنند.

این حق فرزندان ماست که زیبایی هایی که ما دیده ایم و در آن زندگی کرده ایم را نیز ببینند و از آن لذت ببرند.

پس بیایید دست در دست هم به نگهداری از این زیبایی ها بپردازیم.