اقیانوس جنوبی - جوکول | راهکارهای حفاظت از محیط زیست