جنگل های دریایی - جوکول | راهکارهای حفاظت از محیط زیست