جنگل هیرکانی - جوکول | راهکارهای حفاظت از محیط زیست