حادثه چرنوبیل - جوکول | راهکارهای حفاظت از محیط زیست