دریاه های آزاد - جوکول | راهکارهای حفاظت از محیط زیست