دریاچه هامون - جوکول | راهکارهای حفاظت از محیط زیست