زباله هسته ای - جوکول | راهکارهای حفاظت از محیط زیست