زمین کشاورزی - جوکول | راهکارهای حفاظت از محیط زیست