سد کمال خان - جوکول | راهکارهای حفاظت از محیط زیست