سیستان و بلوچستان - جوکول | راهکارهای حفاظت از محیط زیست