منابع طبیعی - جوکول | راهکارهای حفاظت از محیط زیست