واکسن، واکسن نوترکیب، باکتری ای کلای، سیستم های بیان، باکتری، e.coli، واکسن پروتئینی، واکسن DNA، مهندسی ژنتیک، واکسن هپاتیت B، واکسن HPV، HIV، آنفوانزا، کووید-19، کرونا، واکسن کرونا، واکسن فایزر، واکسن مدرنا - جوکول | راهکارهای حفاظت از محیط زیست