پروتئین حیوانی، پروتئین گیاهی، محیط زیست، گاز متان، گازهای گلخانه ای، اوتروفیکاسیون،گوشت گیاهی، گوشت حیوانی، قند خون، کلسترول، بهبود خواب، مواد مغذی، ویتامین ها، مواد معدنی، اکستروژن، رژیم غذایی، گیاهخواری - جوکول | راهکارهای حفاظت از محیط زیست