پناه گاه نهنگ‌ها - جوکول | راهکارهای حفاظت از محیط زیست