چاه‌های عمیق - جوکول | راهکارهای حفاظت از محیط زیست