کمربند سبز زاگرس - جوکول | راهکارهای حفاظت از محیط زیست