گونه‌های در حال انقراض - جوکول | راهکارهای حفاظت از محیط زیست